Kompletní program

1. Hospodaření města

„Prostějov, hospodaření – odpovědnost na prvním místě“
Ke kvalitní správě našeho města potřebujeme zdroje, které plynou z práce nás všech. Tyto zdroje nejsou nevyčerpatelné. Proto záleží na kvalitě jejich správy, zda naši občané dostanou za své peníze co největší užitek. Cestou je odpovědné rozhodování o jejich použití.

1.1 Odpovědné rozhodování o využití zdrojů města
Odpovědnost pro nás není prázdným slovem, proto naše rozhodnutí zakládáme na

 • podřízení realizace našich cílů efektivitě a maximálnímu prospěchu všech,
 • zavedení důsledně transparentního procesu přípravy a odborného posouzení všech rozhodnutí z hlediska hospodárnosti a souladu právním řádem,
 • otevřené přípravě investičních akcí za účasti všech členů zastupitelstva i občanů, aby investice města sloužily potřebám občanů a ne soukromých zájmů,
 • využívání transparentních soutěží k realizaci veřejných zakázek,
 • zvážení možnosti vystoupení ze spolku Prostějov olympijský pro jeho netransparentní přípravu a rizikové řízení. (Nebudeme se podílet na jeho ztrátách.),
 • revidování efektivity technických služeb a případný návrat pod správu města tam, kde to bude pro čistotu a vzhled města výhodné,
 • ukončení vysávání zdrojů skrytým sponzoringem podnikání formou tzv. marketingových služeb. Ušetřené prostředky věnujeme na rozvoj nejen volnočasových aktivit a sportu.

1.2 Transparentní a srozumitelné sestavování rozpočtu
„Kvalitní rozpočet města je páteří života města pro celý rok.“
K posílení důvěry občanů v naše hospodaření

 • připravíme srozumitelný rozpočet města,
 • provedeme inventuru správy investic, oprav a dotací,
 • dáme prostor městským částem k účasti na sestavování rozpočtu města,
 • zavedeme metodu participativní tvorby rozpočtu ve vybraných segmentech.

1.3 Řádná správa hmotného i nehmotného majetku města
„Naše město má rezervy ve využití svého majetku.“
V této oblasti plánujeme:

 • vrácení vodního hospodářství do správy města, budeme požadovat případné kompenzace za neoprávněné využívání vodních zdrojů města,
 • zahájení skutečné revitalizace bytového fondu,
 • revizi stavu a využití historických objektů ve městě coby rodinného stříbra,
 • bezvadné opravy komunikací poškozených během investičních zásahů,
 • dodržování technologických norem a postupů,zavedení kvalitního stavebního dozoru městských investic,
 • prověření stavu dokončených investic v záruční době,
 • pomoc investorům v přípravě staveb urychlením procesů ze strany magistrátu,
 • zpracování rozumného plánu rozvoje tepelného hospodářství do budoucnosti,
 • zastavení prodeje městských pozemků k výstavbě montoven,
 • podporu chytrého města a rozvoje podnikání s velkou přidanou hodnotou,
 • vyhodnocení stavu a využití městských vzdělávacích, kulturních, sociálních
  a sportovních zařízení a přípravu změny k lepšímu využití,
 • využití nehmotného majetku města,
 • postupnou nápravu vzhledu veřejných ploch a komunikací ve všech částech města,
 • opravu zničených chodníků a náhradu nevyhovujících nájezdů na cyklostezky.

1.4 Efektivní samospráva bez politických trafik
„Politická správa nemusí být objemná, ale moudrá.“
K dosažení efektivity chystáme

 • snížení počtu členů rady města na devět a počet uvolněných členů na pět,
 • využití potenciálu každého člena zastupitelstva,
 • vyhodnocení každého kvalitně a poctivě připraveného návrhu, protože každý má pro rozvoj a správu města svou hodnotu,
 • ukončení období právního nihilismu. Základem rozhodování samosprávy musí být právní řád.
 • Samospráva se musí opírat o vysoce odbornou a profesionální práci magistrátu. Ceníme si práce našich zaměstnanců a počítáme s nimi.

1.5 Investice do budoucnosti a kvality života
„Přichází období, kdy je nutné investovat do rozvoje.“
Kvalitu života v našem městě chceme podpořit

 • důslednou digitalizací samosprávy a státní správy na úrovni magistrátu a městských organizací,
 • moderní sportovní infrastrukturou,
 • zajištěním sociálního bydlení a startovacích bytů,
 • vybudováním severního obchvatu a řešením dopravní situace ve městě.

2. Chytré město

„Chytré politické vedení – základ chytrého města!“
Připravujeme

 • hospodaření online bez výmluv – pro magistrát i městské firmy a organizace,
 • participativní rozpočet města (v prvním roce s objemem 3 milionů Kč, v pozdějších letech 10 milionů Kč),
 • ukončení praxe tajných jednání o rozpočtu, chceme veřejný rozpočet,
 • vytvoření užitečné mobilní aplikace pro cílené informování i zpětnou vazbu, pro informace z dopravy i objednání se na úřad, chytrý mapový portál,
 • vytvoření webu města, ve kterém se dá vyznat,
 • přístup na úřady online – maximum věcí přes internet (vč. platební brány),
 • raději pokrytí Wi-Fi zdarma než hloupé lavičky (lze čerpat z WiFi4EU),
 • férové radniční listy – žurnalistika namísto propagandy, rovné podmínky pro vyjádření zastupitelů,
 • veřejné konzultace projektů ve fázi zadání, ne až jsou hotové,
 • pořádání pravidelných setkání vedení města s občany,
 • otevřená data,
 • zpřístupnění online kalendáře primátora a náměstků,
 • chytré řízení a monitoring dopravy a parkování, integrovaný informační systém MHD,
 • levnější bazén,
 • levnější MHD a levnější parkování pro občany města,
 • realizaci nebo podporu vzniku co-workingového centra,
 • zprostředkování spolupráce škol a místních firem.

3. Životní prostředí

3.1 Městská zeleň
V oblasti rozvoje městské zeleně navrhujeme

 • koncepční rozvoj zeleně v souladu se strategickým plánem města, využití všech možností pro rozšíření veřejné zeleně a parků na nevyužitých městských pozemcích s možností zapojení občanů do diskuzí o podobě těchto ploch,
 • možnost adopce stromů,
 • provádění směn městských pozemků určených pro výstavbu RD za soukromé pozemky vhodné pro vybudování veřejné zeleně,
 • vegetační úpravy v průmyslové zóně, tak aby byl prach zachycován v místě svého vzniku,
 • zachování městských zahrádek (zahrádkářské kolonie), příp. možnost jejich budování na jinak nevyužitelných městských pozemcích,
 • zastavení dosavadní praxe – narušování územního rázu krajiny v okolí biokoridoru Hloučela; rozšíření ploch biokoridoru Hloučela, zvýšení jeho ochrany, odborné řešení koncepce a rozvoje tohoto území,
 • budování jižního zeleného pásu (jižní obdoba biokoridoru Hloučela), který bude zároveň novou atraktivní pěší a cyklistickou spojnicí; výsadba stromořadí podél polních cest (dohoda s majitelem),
 • důsledný dohled nad péčí o zeleň (pravidelné zalévání vzrostlých stromů v letním období, omezení používání glyfosátů při péči o městskou zeleň, dohled nad správcem zeleně…),
 • citlivou revitalizaci parků, důsledný dozor nad hospodařením se dřevem z pokácených stromů, průběžné nikoliv nárazové obnovování zeleně,
 • budování pítek a záchodů v největších parcích,
 • zastavit bezdůvodné kácení stromů (transparentnost a komunikace o kácení stromů),
 • výsadbu stálezelených dřevin.
 • Zvážit vytvoření vlastních technických služeb (i pro menší okruh činností, jako je péče o zeleň nebo úklid města).

3.2 Odpadové hospodářství
Chceme pokračovat

 • v dobrém modelu třídění odpadů a zdokonalit ho (např. možnost recyklovat další druhy materiálů – kovy, olej atp., podpora bezobalových obchodů),
 • v instalaci dalších podzemních kontejnerů, především v historické části města,
 • v rozdávání nádob na bioodpad, zvýšit četnost jeho vyvážení (interval 1x za 14 dní nestačí, lépe jednou týdně, alespoň v létě).

Navrhujeme

 • zvýšit četnost vyvážení tříděného odpadu v exponovaných lokalitách (přeplněné kontejnery, nepořádek kolem),
 • aktivně informovat občany o nebezpečných odpadech a možnostech jejich likvidace,
 • propagovat a finančně motivovat k třídění odpadu (viditelný výsledek).

3.3 Ekologické úřadování
Prosazujeme

 • snahu o úsporu elektrické energie na magistrátu,
 • šetrné zacházení s vodou, teplem, palivy, snaha o snížení odpadu atp.,
 • digitalizované vnitřní úřadování – > úspora papíru, ale i peněz z městského rozpočtu.

3.4 Adaptace na klimatickou změnu a hospodaření s vodou
Vidíme potřebnost

 • vytvoření strategie adaptace na klimatickou změnu po vzoru jiných měst,
 • návratu hospodaření s vodou zpět pod správu města, ukončení vyvádění zisků do zahraničí (heslo: Česká voda do českých rukou),
 • využívání a propagace dotací na zelené střechy, úsilí o jejich zavedení při novostavbách a rekonstrukcích budov (jako opatření proti nadměrnému zvyšování teploty ve městech); zelené střechy povinně na montovny,
 • zpracování studie odtokových poměrů za účelem efektivnějšího zadržování vody ve městě (velké investiční projekty, ale i drobné efektivní úpravy),
 • zajištění povrchového vsakování dešťové vody do trávníků a dalších propustných povrchů ve městě (místo betonových ploch např. štěrkové vrstvy, zatravňovací dlažba, porézní asfalt); tvorba vsakovacích průlehů (mělké dolíky v trávníku, které zadrží dešťovou vodu), příkopů a rýh na travnatých plochách (možnost získání dotace od MŽP až 85 %),
 • zřizování nových vodních ploch ve městě (jezírka, mokřady),
 • hospodaření s dešťovou vodou; akumulace srážkové vody pro zálivku veřejné zeleně, a to z veřejných budov (úřady, školy, nemocnice apod.) a propagace pro veřejnost o dílčích řešeních, které mohou využívat domácnosti (okapy na paneláky); možnost dotace od MŽP až 85 %,
 • záchytu dešťové vody ze supermarketů a průmyslových ploch – motivace: vodné a stočné,
 • budování zelených parkovišť (vsakování dešťové vody),
 • zpracování studie pro revitalizaci Wolkerovy třídy (více zeleně).

3.5 Další návrhy na zlepšení životního prostředí
Podporujeme

 • regulaci světelného znečištění,
 • evidence pokácených stromů v biokoridoru Hloučela, nezávislá kontrola hospodaření v Lesích města Prostějova,
 • vytipování vhodných druhů stromů do města,
 • podporu lokálních potravin (nová tržnice),
 • zlepšení kvality ovzduší (zvýšit počet měřících stanic a propagaci dat).

4. Vzdělávání a školství

„Prostějov, vzdělávání jako klíč budoucnosti“
Naší vizí je budovat Prostějov jako obec, která růst vzdělanostní úrovně chápe jako klíčový faktor budoucnosti města – konkurenceschopnost, zajištění vysoké zaměstnanosti, vzdělání pro solidaritu a rozvoj příležitostí pro všechny. Plánujeme dosáhnout

 • dlouhodobé a reálné vize rozvoje školství v našem městě,
 • aktivní spolupráce rodičů, žáků, studentů, pracovníků ve školství, zaměstnavatelů, vysokoškolských a výzkumných institucí,
 • pestré nabídky celoživotního a zájmového vzdělávání,
 • přenosu zahraničních zkušeností pomocí stáží pro pedagogy, žáky a studenty,
 • rozvoje vzdělávání „pro budoucnost“ – konkurenceschopnost, uplatnitelnost na trhu práce v souladu s novými technologiemi,
 • upevnění pozitivních vztahů mezi lidmi, rozvoje komunikace, tělovýchovy, kultury a obecného rozhledu pro schopnost kritického myšlení,
 • odstranění bariér v přístupu ke vzdělávání pro nízkopříjmové rodiny,
 • individuálního přístupu ke vzdělávaným – jak k těm, kteří zasluhují zvýšenou podporu, tak i k těm, kteří jsou nadaní a talentování.

Jsme si vědomi, že jde o „běh na dlouhou trať“, ale je to jediná cesta, jak zajistit našim dětem kvalitnější život a tím i budoucnost městu Prostějov.

4.1 Vzdělání pro zaměstnanost
V oblasti vzdělávání pro zaměstnanost podporujeme

 • vzdělávání reagující na proměny trhu práce,
 • rozvoj kariérové poradenství na základních a středních školách se zapojením budoucích zaměstnavatelů a úřadu práce,
 • vytvoření funkčního systému spolupráce škol se zaměstnavateli a výzkumnými
  institucemi,
 • vytvoření systému stáží a individuální podpory žáků, studentů a pracovníků ve školství,
 • podporu odborného rozvoje a mimoškolního neformálního vzdělávání.

4.2 Aktivní zapojení rodičů a dalších občanů města do procesu vzdělávání
Dobrá komunikace rodiny a školy je nezbytným předpokladem rozvoje konkrétního žáka a zároveň umožňuje rodičům informovaně vstupovat do procesu vzdělávání svých dětí. V této oblasti zkvalitníme

 • prostředí pro komunikaci „škola – rodina“ zavedením společných akcí pro rodiče, pedagogické pracovníky a žáky,
 • přehlednost webových stránek škol,
 • internetové rozhraní nabízející na jednom místě všechny důležité informace ke vzdělávání dětí a žáků v MŠ, ZŠ a SŠ.

4.3 Škola jako místo komunitního rozvoje obce a podpory zdravého trávení volného času
Školy kromě aktivní výuky žáků mají i potenciál působit na veřejnost, především rodiče.
Připravujeme

 • v čase „po výuce“ vzdělávací, kulturní a sportovní akce, které posílí vztah „děti – škola – rodina“,
 • rozvoj aktivit, jako jsou dětská univerzita, univerzita třetího věku, vzdělávání pro dospělé.

4.4 Lepší prostředí a vybavení škol, místa pro vaše děti ve školních zařízeních
Moderní infrastruktura a odpovídající materiální vybavení škol jsou nezbytným předpokladem rozvoje vzdělávání. V této oblasti plánujeme

 • zapojit občany města a instituce do tvorby vize rozvoje školní infrastruktury,
 • upravovat kapacity školských zařízení průběžně a v předstihu dle demografického vývoje města,
 • průběžně mapovat potřeby vzdělávání a efektivní využívání prostředků ze zdrojů Evropských strukturálních fondů,
 • doplnit kapacity předškolního vzdělávání, pomoci rodičům skloubit zaměstnání a péči o rodinu i s ohledem na vícesměnný provoz (prodloužená doba MŠ).

4.5 Vzdělání dostupné všem a stabilní systém prevence při MŠ a ZŠ
Zapojení všech dětí do vzdělání je základním stavebním kamenem rozvoje a stability každé obce. Za tímto účelem

 • založíme tzv. fond stability k finanční podpoře nízkopříjmových domácností při jasně stanovených podmínkách (docházka dítěte do školy atd.),
 • zkoordinujeme tvorbu školních preventivních programů a finančně podpoříme jejich realizaci,
 • posílíme stabilitu školských poradenských pracovišť, včetně podpory mezioborové spolupráce institucí (škola – sociální služby – oddělení sociální právní ochrany dětí – pedagogicko-psychologická poradna atd.).

4.6 Kvalitní řízení vzdělávacích institucí a podpora rozvoje pedagogů
Zvyšování kompetencí pedagogického týmu je nezbytným předpokladem pro růst kvality vzdělávání. Chceme pedagogickým pracovníkům

 • umožnit výměnu dobrých praxí a aktivní spolupráci mezi školami, vzdělávání a profesní rozvoj v oblasti jednotlivých předmětů i společné tematické/odborné vzdělávání,
 • umožnit zahraniční praxe a stáže,
 • nabídnout systém oceňování a individuální podpory aktivních vyučujících a škol (nastavení transparentního systému hodnocení a finančních pobídek).

Vraťme společně vzdělání jeho význam a vážnost!

5. Sport a volný čas

„Prostějov, sport a volný čas – radost pro všechny.“
Sport a volný čas je fenoménem naší doby. Kvalitní využití volného času je vedle rodiny a školy nezastupitelným pilířem zdravého a všestranného rozvoje lidské osobnosti v každém věku. Budeme pracovat na tom, aby tyto tři sféry života byly v našem městě vzájemně propojené a tvořily harmonický celek k prospěchu jednotlivce i celé komunity našeho města.

5.1 Dlouhodobá spolupráce se školami a sportovními kluby
Skutečné a neformální partnerství města a sportovních klubů je podmínkou rozvoje.
Připravujeme

 • dlouhodobý smluvní vztah mezi spolky na jedné straně a městem na druhé k podpoře a spolufinancování činnosti,
 • užší spolupráci škol a klubů v jednotlivých sportovních odvětvích; tam, kde to bude možné, prohloubíme osvědčený model sportovních tříd,
 • vytvoření kvalitního informačního systému ke zlepšení spolupráce mezi kluby, školami a městem.

5.2 Vybudování kvalitního sportovního zázemí pro všechny sporty je nutné
Bez kvalitního zázemí nepůjde o rozvoj, ale o pouhou údržbu. Vidíme naléhavou potřebu

 • nových kapacit k rozvoji plaveckých sportů, atletiky, hokeje, florbalu, volejbalu, házené a dalších menších sportů, které se dnes rychle rozvíjejí,
 • areálu s multifunkčním bazénem 50×25 m, regulérním atletickým stadionem s dalšími zařízeními, sportovišti a zázemím pro sportovce i širokou veřejnost,
 • další ledové plochy v blízkosti Zimního stadionu pro hokej a krasobruslení,
 • minimálně 1 až 2 skutečně multifunkčních hal pro míčové sporty,
 • dovybavení školních tělocvičen a jejich zázemí, řešení vysoké poptávky po prostorách jejich přístavbou ke školním tělocvičnám pro alternativní sporty.

5.3 Rozvoj spolupráce škol, sportovních klubů a rodin
Chceme rozvíjet

 • podíl a zapojení trenérů a cvičitelů na činnosti školních kroužků,
 • pečlivou koordinaci výuky a tréninkových hodin, zvláště v žákovských kategoriích, při zachování kvality vzdělání,
 • podmínky pro rodiny i kluby k větší účasti dětí na rozvoji všeobecné pohybové gramotnosti od nejmladších kategorií po celou školní docházku,
 • výchovu a podporu našich úspěšných prostějovských sportovců,
 • spolupráci se svazy a Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci pro systematické vzdělávání trenérů a cvičitelů. Zřídíme koordinační centrum spolupráce v rámci DDM.

5.4 Zapojení starších a hendikepovaných občanů do sportovních aktivit
Sportovní aktivity jsou důležité a potřebné i pro seniory a občany s postižením. Usilujeme o

 • rozšíření možností sportovní činnosti pro tyto naše spoluobčany ve spolupráci s kluby, jejichž činnosti jsou pro ně vhodné (plavání, míčové hry, atletika),
 • budování potřebných sociálních zařízení, informačních tabulí a bariérových map,
 • systematickou podporu sportovních aktivit seniorů a masters,
 • naší vizí je rozvoj paralympijského hnutí v Prostějově. Zajistíme pro to potřebné vybavení a pomůcky i finanční prostředky.

5.5 Zřízení fondu stability pro rodiny i sportovní kluby
Ke stabilizaci zázemí pro sport a volný čas připravujeme zřízení fondu stability, který bude sloužit

 • ke krytí mimořádných potřeb spolků – partnerů města Prostějova,
 • k podpoře rodin, které nemohou zajistit sportování svých dětí, formou zaplacení členských příspěvků, vybavení, či účasti na soutěžích a soustředěních.
 • Pro činnost fondu stability vypracujeme potřebná kritéria, jako jsou docházka, spolupráce rodičů, reference organizací, informační zdroje magistrátu a škol, terénní pracovníci.

6. Péče o městské části

6.1 Spravedlivý přístup ke všem částem města

 • Debaty s občany 2x ročně za účasti úředníků ve všech částech města, včetně středu města.
 • Veřejné debaty k jednotlivým problémům.
 • Rovnoměrné investice do všech částí města.
 • Oprava dopravní infrastruktury v okrajových čtvrtích.
 • Častější spoje MHD do okrajových částí města.

6.2 Komplexní reforma vztahu k městským částem

 • Nahrazení osadních výborů komisemi městských částí – obsazených podle výsledků voleb.
 • Rozpočet městských částí a volné hospodaření s ním.
 • Veřejná jednání samosprávy městských částí, zápisy na webu.

6.3 Čechovice, Domamyslice a Krasice

 • Více zeleně, ochrana stávajících nezastavěných ploch a veřejného prostoru, případné vybudování parků.
 • Vybudování sportovního hřiště.
 • Vybudování cyklostezky na Plumlov.

6.4 Vrahovice a Čechůvky

 • Vybudování cyklostezky do Vrahovic až ke kostelu tak, aby byla bezpečná a neodporovala dopravním předpisům.
 • Vyčištění Rybníčku a revitalizace přilehlého parku.
 • Jednat s Povodím Moravy o pravidelném čištění říčky Romže.
 • Parkoviště pro invalidní občany u hřbitova.

6.5 Žešov

 • Protihlukové stěna u dálnice – prosadit v koordinaci s ŘSD.
 • Zachování a rekonstrukce mostu přes dálnici.
 • Revitalizace rybníka, sanace vodoteče Žešovského potoka.
 • Bezpečný silniční přechod pro chodce přes průtah obcí na Brno.
 • Zklidnění a omezení dopravy na návsi.
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice.
 • Dětské hřiště: doplnit mobiliář, zajistit pravidelnou údržbu.

7. Sociální oblast a zdraví

„Prostějov – město, o které se můžete opřít.“
Jsme přesvědčeni, že pouze komplexní a dlouhodobý systematický přístup k řešení problémů života občanů s důrazem na vzájemné propojení jednotlivých tematických oblastí – vzdělávání, zaměstnanost, prevence, bydlení a rodinná politika, péče o seniory – může přinést městu stabilitu a rozvoj.

7.1 Podpora rodin a zdraví jejich členů
Rodina je pro nás základem společnosti a tedy i našeho města. Každá rodina musí v různých fázích své životní etapy nacházet na území Prostějova oporu, pomoc, ale také příležitosti k svému rozvoji a své stabilitě. Pro podporu rodin připravujeme

 • přehledný webový portál, který nabídne všem veškeré potřebné informace (akce, poradenství, informace pro seniory atd.),
 • vzdělávání k rozvoji zdravotní gramotnosti, jakožto dovednosti a znalosti péče o zdraví,
 • zpestření nabídky školských a mimoškolských zařízení, aby bylo možné lépe skloubit zaměstnání a péči o rodinu (zohlednění vícesměnného provozu),
 • vytvoření „fondu stability“ pro rodiny s nižšími příjmy na úhradu volnočasových i školních aktivit dětí.

7.2 Dostupné a kvalitní bydlení pro všechny občany města
Stabilní bydlení považujeme za nezbytný předpoklad pro fungování jednotlivce či rodiny. Naším cílem je

 • úprava podmínek pro získání a udržení bydlení tak, aby vstupní nájemní podmínky (garantované údobí = startovací byty) byly dostupnější pro širší počet občanů města,
 • rozvoj tzv. sociální bydlení, které bude dostupné za přesně daných podmínek osobám ohroženým ztrátou bydlení (matky samoživitelky, senioři, mladí lidé odcházející z domovů pro mládež atd.),
 • výstavba a rekonstrukce obecního bytového fondu při zohlednění požadavků na sociální bydlení, včetně startovacích bytů pro mladé rodiny.

7.3 Péče o dlouhodobě nemocné a umírající v domácím prostředí
Podpora a rozvoj péče o umírající v jejich přirozeném domácím prostředí je pro nás stěžejním tématem. Podpoříme

 • vznik mobilní hospicové služby pro naše město, protože ctíme právo na důstojný odchod ze života každého z nás v prostředí, kde prožil celý svůj život,
 • navýšení prostředků odlehčovacím službám na území města (pomáhají pečujícím členům rodiny, aby si mohli odpočinout, vyřídit si potřebné věci atd.), včetně další pomoci blízkým osobám, které pečují o své těžce nemocné a umírající (psychologická podpora, rozvoj dovedností a znalostí pro péči atd.).

7.4 Město bez bariér
Bezbariérovost komunikací, dostupnost úřadů a dalších veřejných budov je znakem vstřícného města. Plánujeme

 • úpravu všech míst, které komplikují pohyb nejen handicapovaným občanům, ale i seniorům,
 • tvorbu map bezbariérových komunikací a úřadů,
 • vybudování stezky při lesoparku Hloučela pro lidi na invalidních vozících či s jinými hendikepy (speciální WC, posezení i navigační systém).

7.5 Podpora řešení problémových situací dříve než vzniknou – prevence
Jsme přesvědčeni, že pouze systematická prevence pro všechny občany města (včetně výuky při ZŠ a SŠ) dokáže předejít vzniku různých závislostí a z toho plynoucích osobních nebo rodinných problémů a konfliktů. Prosazujeme

 • vytvoření webové stránky, kde budou občané informováni o všech zařízeních a institucích, které poskytují služby v oblasti prevence a bezpečnosti na území města,
 • snížení počtu heren, vykážeme je z centra města,
 • systematické plánování prevence při zapojení oblastí vzdělávání, sociální práce, bezpečnosti.

7.6 Rodinné rozpočty pod kontrolou – rozvoj finanční gramotnosti a podpora protidluhového poradenství
Finanční nestabilita rodin a s tím související exekuce je obrovským rizikem nejen pro Prostějov, ale celou společnost. Vycházíme z principu, kdy každý z nás je odpovědný za své dluhy a musí je hradit. Proto budeme prosazovat

 • vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti na všech vzdělávacích institucích (ZŠ, SŠ),
 • další rozvoj expertního protidluhového poradenství,
 • vznik pozice Při Magistrátu města Prostějov, která bude zaměřena na prevenci vzniku dluhu a aktivní řešení závazků k městu (dluhy na nájemném, poplatků za odpady apod.).

8. Bezpečnost

V oblasti bezpečnosti chceme

 • především uvolnit ruce městské policii! (Městská policie nebude vykonávat činnosti, ke kterým není primárně určena, tj. např. kontrola parkovacích lístků na placených parkovištích, které má v pronájmu soukromá korporace FCC.),
 • průběžně modernizovat kamerový systém,
 • propagovat pojem „bezpečný koridor“ – úseky pokryté kamerovým systémem,
 • posílit hlídkové činnosti v rizikových lokalitách a časech,
 • kontrolovat pohyb hlídek (GPS vozidel a strážníků),
 • provádět častější hlídkovou činnost poblíž ubytoven a azylových domů,
 • nahradit obvyklou praxi (hlídka projíždí lokality vozidlem) kombinací jeden městský policista v autě a jeden pěšky,
 • využívat jízdní kola pouze k preventivní hlídkové činnosti, např. v biokoridoru Hloučela (volné pobíhání psů, táboření, kontrola černých skládek),
 • vybavit hlídky městské policie přístupem do on-line databáze povolených záborů, vydaných parkovacích karet atp. za pomocí tabletů,
 • snížit počet heren ve městě, vytěsnit je z centra města obecně závaznou vyhláškou mimo obytné části (např. k nákupním centrům),
 • podpořit vzdělání a osvětu jako nástroj proti hernímu byznysu,
 • posílit spolupráci městské policie s terénními sociálními pracovníky (např. použití GPS lokátorů pro osoby s mentálním postižením),
 • umožnit platbu za parkování prostřednictvím SMS,
 • zajistit úsekové měření rychlosti na Estakádě Haná – snížení hladiny hluku.

9. Doprava a parkování

9.1 Cyklistika
Pro cyklisty plánujeme

 • konečně propojit cyklostezky,
 • otevřít úschovnu kol u hlavního nádraží,
 • vybavit město veřejnými pumpičkami,
 • zprůjezdnit některé jednosměrky pro cyklisty,
 • vybudovat cyklostezku na přehradu a na Záhoří,
 • zajistit bezpečnou cyklostezku do Vrahovic.

9.2 Automobilová doprava
K podpoře automobilové dopravy chceme

 • dokončit vnější okruh města (tzv. Severní obchvat),
 • vybudovat protihlukové stěny (jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic) a oddělovací zeleně podél dálnice,
 • napojit Brněnskou ulici na dálnici D46 ve směru na Olomouc (sjezd a nájezd) – jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic,
 • stavět podzemní parkoviště a parkovací domy v centru města (parkovací dům u sodovkárny),
 • instalovat informační parkovací systém (ukazatele volných parkovacích míst),
 • revidovat dopravní značení na území města.

9.3 Veřejná doprava
Ke zkvalitnění veřejné dopravy máme v úmyslu

 • instalovat informační panely MHD,
 • změnit vzhled zastávek MHD – lepší ochrana při dešti, nabídnout zastávky k pronájmu včetně prodejny (jako příklad může sloužit zastávka u Hané).

10. Kultura

„Kultura je obraz města – víme, jak jej učinit přitažlivým“
Přejeme si

 • větší podporu aktivní kultury – vytvoření podmínek pro místní tvůrčí osobnosti
  a spolky,
 • podporu konfrontace místních umělců s kulturním děním v rámci České republiky
  i zahraničí,
 • snížení administrativy pro pořádání akcí, podporu kulturních akcí třetích stran,
 • zapojení soukromých organizátorů kulturních akcí do akcí pořádaných městem,
 • realizaci projektů, které ukáží historii Prostějova jako města významných rodáků s významem přesahujícím Českou republiku.
 • Příspěvkové organizace města věnující se kultuře nebudou podléhat uměleckému vkusu politické reprezentace města.
 • Chceme živé kulturní město.