Fungující město

Doprava:

Cyklistika:

 • Konečně propojíme cyklostezky!
 • Zprůjezdnění některých jednosměrek pro cyklisty.
 • Bezpečná cyklostezka do Vrahovic.

Automobilová doprava:

 • Dobudování vnějšího okruhu města.
 • Oddělovací zeleň podél dálnice.
 • Budeme usilovat o napojení Brněnské ulice na dálnici D46 ve směru na Olomouc (sjezd a nájezd) – kompetence ŘSD.
 • Výstavba podzemních parkovišť a parkovacích domů v centru města, např. parkovací dům u bývalé sodovkárny.
 • Informační parkovací systém – ukazatele volných parkovacích míst.
 • Revize dopravního značení na území města.
 • Platba za parkování prostřednictvím SMS.

Veřejná doprava:

 • Informační panely MHD.
 • Změna vzhledu zastávek MHD – lepší ochrana při dešti, pronájem pro trafiky, kioskové prodejny apod.

Bezpečnost:

Uvolníme ruce městské policii!

 • MP nebude vykonávat činnosti, ke kterým není primárně určena, tj. např. kontrola parkovacích lístků na placených parkovištích, které má v pronájmu soukromá korporace FCC.
 • Průběžná modernizace kamerového systému.
 • Propagace pojmu „bezpečný koridor“ – úseky pokryté kamerovým systémem.

Posílení hlídkové činnosti v rizikových lokalitách a časech:

 • Kontrola pohybu hlídek – GPS vozidel a strážníků.
 • Častější hlídková činnost poblíž rizikových lokalit – ubytovací zařízení, azylové domy, chatové osady, lesopark Hloučela atd…
 • Spolupráce MP s terénními sociálními pracovníky.

Snížení počtu heren ve městě:

 • Vytěsnění heren z centra města obecně závaznou vyhláškou mimo obytné části.

Péče o městské části:

Spravedlivý přístup ke všem částem města:

 • Debaty s občany 2x ročně za účasti úředníků ve všech částech města, včetně středu města.
 • Veřejné debaty k jednotlivým problémům.
 • Rovnoměrné investice do všech částí města.
 • Oprava dopravní infrastruktury v okrajových čtvrtích.
 • Častější spoje MHD do okrajových částí města.

Komplexní reforma vztahu k městským částem:

 • Nahrazení osadních výborů komisemi městských částí – obsazených podle výsledků voleb.
 • Rozpočet městských částí a volné hospodaření s ním.
 • Veřejná jednání samosprávy městských částí, zápisy na webu.

Čechovice, Domamyslice a Krasice:

 • Více zeleně, ochrana stávajících nezastavěných ploch a veřejného prostoru, případné vybudování parků.
 • Vybudování sportovního hřiště.
 • Vybudování cyklostezky na Plumlov.

Vrahovice a Čechůvky:

 • Vybudování cyklostezky do Vrahovic až ke kostelu tak, aby byla bezpečná a neodporovala dopravním předpisům.
 • Vyčištění Rybníčku a revitalizace přilehlého parku.
 • Jednat s Povodím Moravy o pravidelném čištění říčky Romže.
 • Parkoviště pro invalidní občany u hřbitova.

Žešov:

 • Protihlukové stěna u dálnice – prosadit v koordinaci s ŘSD.
 • Zachování a rekonstrukce mostu přes dálnici.
 • Revitalizace rybníka, sanace vodoteče Žešovského potoka.
 • Bezpečný silniční přechod pro chodce přes průtah obcí na Brno.
 • Zklidnění a omezení dopravy na návsi.
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice.
 • Dětské hřiště: doplnit mobiliář, zajistit pravidelnou údržbu.