NAŠE VIZE

Jsme koalice tří stran, kterým jde o rozvoj Prostějova, jako našeho společného domova. Stavíme na energii mladých a moudrosti zkušených. Vážíme si toho, že jste nám v minulých volbách věřili. Podali jsme řadu návrhů ke zlepšení života ve městě.
 
Pomůžete nám získat větší sílu k jejich prosazení?
1. Mgr. Ing. Aleš Matyášek
středoškolský učitel, zastupitel města, předseda TJ Prostějov, trenér mládeže
2. Mgr. Petr Ošťádal
správce ICT, zastupitel města, sadař a zahrádkář
3. Mgr. Jana Jílková, DiS.
vychovatelka na ZŠ, předsedkyně Spolku AJDONY
4. Mgr. František Švec
středoškolský učitel, zastupitel města
5. Ing. Michal Drozd
projektový manažer, člen Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova
6. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
středoškolský učitel, historik, zastupitel města, místopředseda Spolku za staré Vrahovice

Prostějov mohou probudit pouze moderní, koncepční, nadčasové a architektonicky
zajímavé investice.

Nezbytné:

 • Ochrana a rozšíření lesoparku Hloučel      
 • Urychlení výsadby lesoparku Jih
 • Rekonstrukce KaSC      
 • Tržnice a revitalizace jižní části historického centra a parkování tamtéž
 • Nové vodní centrum – bazén 50×25 m + wellness + saunový svět
 • Nový atletický stadion integrovaný s vodním centrem
 • Druhá ledová plocha u Zimního stadionu
 • Rekonstrukce hřiště při ZŠ ul. Dr. Horáka
 • Nový podnik PV energetika pro výstavbu a provoz fotovoltaických elektráren
 • Investice pod veřejnou kontrolou

Samospráva nejsou jen zvolení, je to prostor pro všechny, kteří chtějí přiložit ruku k dílu.

Zavedeme:

 • Vytvoření atmosféry důvěry na magistrátu a v městských organizacích
 • Posílení samosprávy městských částí prostřednictvím komisí Rady
 • Zvýšení participativního rozpočtu na 10 milionů Kč
 • Dodržování práva, nikdo nesmí být na právech krácen
 • Věcná a korektní jednání zastupitelstva dostupná občanům
 • Spolupráci všech, kteří se chtějí podílet na správě města, diskuzi, vzájemný respekt

Přijmeme:

 • Konstruktivní kritiku, je šancí napravit chyby
 • Dobré nápady, které povedou ke zlepšení života ve městě

Automatizace se stává nedílnou součástí našich životů a město nemůže zůstat pozadu.

Naše vize:

 • Magistrát on-line aneb „na úřad v papučích pohodlně z domova“
 • Jeden problém – jednou na úřad
 • Konec byrokracie, razítka zajistí úředníci
 • Odbornost a lidské jednání zaměstnanců
 • Informace každému rychle, přehledně, odborně
 • Optimalizace dopravy

Zdravé město nedělají výkazy, zdravé město dělají konkrétní činy, které se nepopírají.

Konkrétně:

 • Konec jedovatých postřiků v ulicích a parcích
 • Ochrana a zeleň pro volná prostranství
 • Energetický potenciál městských budov nesmí ležet ladem
 • Úklid města a péče o zeleň potřebuje změnu
 • Vodu z dešťů využijeme
 • Rozumná výsadba stromů kolem města
 • Odpadové hospodářství budeme řešit společně s krajem a ostatními městy
 • Moderní formy třídění a sběru odpadů
 • Získání zelených dotací pro občany

Svět se mění a je nutné, aby se měnil i vzdělávací systém, který musí být dostupný ve všech svých
úrovních všem a musí být zaměřený na budoucnost. Na kvalitním vzdělání záleží. Jeho principem
musí být moudrost a srozumitelnost.

Priority:

 • Finanční prostředky ponecháme ve školách na jejich rozvoj
 • Osobní rozvoj a prestiž učitelů
 • Ohodnocení práce učitelů
 • Atmosféra úcty a respektu mezi žáky, učiteli a rodiči
 • Podpora spolupráce města, rodičů, učitelů a žáků
 • Efektivní spolupráce škol a místních firem
 • Informační prostředky o školách a vzdělání
 • Zapojení studentů a žáků při řešení zajímavých projektů města
 • Podpora partnerství škol se zahraničními partnery
 • Adresná podpora dětem v rodinách s nízkými příjmy
 • Bezlepková strava
 • Zlepšování spolupráce škol a podpůrných institucí při řešení individuálních potřeb

Každý musí mít možnost pěstovat své záliby nebo sport. Je to nedílnou součástí rozvoje člověka po
celý život. Současnou praxi je nutné změnit.

Změny:

 • Odstranění prvků klientelismu
 • Transparentní a jednoduchý systém podpory sportu a volnočasových aktivit
 • Systém dlouhodobé spolupráce s kluby a organizacemi
 • Spolupráce mezi školami a sportovními kluby
 • Finanční ocenění práce trenérů, cvičitelů a vedoucích
 • Podpora nízkopříjmovým rodinám na sportovní a volnočasové aktivity

Jde o nejkomplexnější úkol samosprávy, která má v této oblasti nezastupitelnou roli. Postarat se o
potřebné občany města

Cesty ke zlepšení:

 • Přehledný informační portál pro poskytnutí adresné sociální pomoci
 • Podpora a řešení potřeb seniorů, imobilních a osamělých občanů na základě
  pravidelného sběru informací
 • Spolupráce s Charitou na vytvoření charitního šatníku, půjčovny pomůcek a
  potravinové banky
 • Pevná a konkrétní spolupráce s partnery působících v sociálních službách
 • Založení Centra pro použité věci (REUSE)
 • Přidělování bytů podle srozumitelných podmínek
 • Sociální bydlení pro ohrožené
 • Modernizace a rozšíření bytového fondu
 • Startovací byty pro mladé
 • Péče v dlouhodobé nemoci seniorům
 • Odlehčovací, psychologická, hospicová a paliativní péče
 • Terénní služby odborníků při předcházení krizovým jevům
 • Odstranění bariér pro handicapované spoluobčany i seniory

Prostějov zatím nepatří mezi města, která se potýkají s vysokou mírou různých přestupků a
kriminality. Nicméně je stále co zlepšovat.

Metody:

 • Monitoring událostí, jeho vyhodnocení a důsledky
 • Evidence a dohled u problémových skupin občanů a lokalit, městští policisté v ulicích
  i mimo centrum
 • Hlídková služba na kolech
 • Terénní sociální služby a jejich spolupráce s městskou policií
 • Ochrana hendikepovaných formou monitoringu, řešení individuální situace, akutní pomoci a
  udržování pravidelných kontaktů

Prostějov je město cyklistů. Hodně se pro tuto formu zdravého pohybu udělalo, ale je stále co
zlepšovat. Mnohem větším problémem je ovšem automobilová doprava a parkování. Tady se spíš
hodně mluvilo a méně řešilo. Stejně tak je prostor pro zlepšování i v městské hromadné dopravě.

Cyklisté:

 • Cyklostezky musí být smysluplně propojeny
 • Obnovené bezpečnostní stojany
 • Jednosměrky pro cyklisty ve dvou směrech
 • Po nové cyklostezce na kole až na Záhoří a do Mostkovic
 • Servisní místa pro cyklisty u stanovišť stojanů

Motoristé:

 • Protihluková stěna podél celé estakády Haná od Držovic po Brněnskou
 • Oddělovacích pásy zeleně podél dálnice
 • Napojení Brněnské ulice na dálnici D46 ve směru na Olomouc
 • Parkovací dům pro centrum na Sodovkárně
 • Revize dopravního značení na území města
 • Vyznačení orientačních bodů k parkování
 • Náhrada pásů z kostek na vozovce v ulici Šárka

Veřejná hromadná doprava:

 • Instalace zbývajících informačních panelů na všech zastávkách MHD
 • Nová autobusová zastávka u Sportcentra DDM
 • Zrušení prázdných spojů a posílení spojů přetížených
 • Revize konceptu terminálu Újezd

Z našeho působení v zastupitelstvu máme smíšené pocity historického vědomí. Přinášíme jiný
pohled na péči o kulturu a historii našeho města.

Vize:

 • Zaměření kulturních akcí financovaných městem na různé cílové skupiny podle jejich
  preferencí a vkusu
 • Důraz na historii Prostějova jako města významných rodáků
 • Využití prostějovského zámku především jako kulturní a historický
 • Postupná realizace projektu Muzea oděvnictví a strojírenství
 • Obnovení činnosti architektonické komise rady
 • Výrazná podpora aktivní kulturní a umělecké činnosti současných místních tvůrců včetně
  jejich kontaktů s kulturním děním v rámci České republiky i zahraničí

Městské části jsou dané historicky a je potřeba tento aspekt promítnout co nejvíce do samosprávy
jejich obyvatel.

Změny:

 • Samosprávu městských částí zajistí Radou města zřízené komise
 • Pravidelné konzultace zástupců komisí za účasti radních a vedoucích odborů
 • Plán investic pro každou městskou část
 • Rozpočty městských částí jako kapitoly rozpočtu města
 • Řešení MHD podle skutečných potřeb městských částí

Čechovice, Domamyslice a Krasice

 • více zeleně, více parků
 • urbanizace veřejného prostoru
 • veřejné sportovní hřiště
 • cyklostezka na Záhoří podél náhonu
 • úprava prostoru točny

Vrahovice a Čechůvky

 • bezpečná cyklostezka ke kostelu
 • pravidelné čištění říčky Romže
 • parkoviště u hřbitova
 • park před ulicí Hrázky
 • více stromů v ulicích
 • pravidla pro parkování u „Minervy“

Žešov

 • prosadit protihlukovou stěnu v koordinaci s ŘSD
 • revitalizace rybníka, sanace vodoteče Žešovského potoka
 • usměrnit a zklidnit dopravu na návsi
 • mobiliář dětského hřiště a jeho pravidelná údržba

Stojí na konci našeho programu nikoli jako bezvýznamná složka, ale jako nezbytná nutnost,
která všechny předchozí určuje. Hospodárnost, transparentnost, maximální využití zdrojů,
srozumitelnost, pružnost – to je náš závazek jako správného správce městských financí.

Náprava:

 • Kvalitní příprava investic a oprav
 • Řádná správa majetku města a městských firem zastoupením odborníků
  v představenstvech a dozorčích radách
 • Stav a využití majetku města pod veřejnou kontrolou
 • Zástupci města v orgánech společností budou skládat pravidelně účty
 • Návrat vody pod kontrolu města
 • Kontrola strategických komodit (voda, odpady) v rukou samosprávy
 • Revitalizace stávajícího a budování nového bytového fondu
 • Dotační výzvy a jejich maximální využití pro město

Odpověď Miloši Sklenkovi na článek v Prostějovských radničních listech ze …

Budoucí vize města

Na prahu volby a po nich nastoupí taková správa města, …

Stanovisko klubu Na rovinu! k rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti Ministerstvo spravedlnosti …

Město Prostějov si nechalo zadat studii, aby zjistilo, jak jsou …

Na našich sociálních sítích Vás pravidelně informujeme o veškerém dění v Prostějově!
Tolik času zbývá do komunálních voleb. komu dáte svůj hlas?