Rekonstrukce KaSC – jak na to aneb manuál osvíceného vedení veřejných zakázek ve třech krocích

REKONSTRUKCE KaSC – JAK NA TO

aneb manuál osvíceného vedení veřejných zakázek ve třech krocích

V předešlých dvou článcích týkajících se KaSC jsme vás informovali o současném radničním hemžení v souvislosti s jeho rekonstrukcí. Protože jsme si vědomi toho, o jak důležitý stavební a architektonický zásah do podoby středu města se jedná, spolupracujeme na řešení s odborníky – architekty, abych naše účast jako zastupitelů vás, občanů při rozhodování o tak důležité investici byla zodpovědná, nanejvýš odborná a transparentní. Domníváme se totiž, že to, co prozatím prezentuje mediálně vedení města, je jen snaha o schválení bianco šeku, kterým by rada získala peníze bez účinné kontroly, kterou může poskytnout právě vyhlášení soutěže. Optimální postup blíže vysvětluje stanovisko odborníků, které přinášíme.

1) Formulace zadání

Kulturní a společenské centrum – KaSC je bezesporu stavba celoměstského významu. Pod správným vedením a se správnou „dramaturgií“ provozu i (nad) regionálního. Při koncipování vize takového domu a stanovování požadavků, které jako město na své kulturní centrum máme, je třeba vycházet z důsledné analýzy potřeb podpořené širokým společenským konsenzem napříč politickým i občanským spektrem. Vždyť kulturní dům tu ve své podstatě a v této nově provedené rekonstrukci bude pro potřeby a vyžití všech občanů, ideálně na dlouhá desetiletí.

Je tedy třeba s největší péčí a otevřeností formulovat zadání pro jeho obnovu, dobře se zamyslet nad tím, kdo a jak bude dům provozovat, jaký druh kulturních i jiných akcí, které se většinou odehrávají o víkendech, je pro město prioritou, nebo naopak, zdali má tento objekt po úpravě umožnovat využití svých prostor i přes všední dny. Pro co zde ve městě chybí prostory? Jaké by měl mít velký sál parametry, měl by například umožňovat rozdělení na menší celky apod.? Užil by se pro specifické akce i jeden či více menších sálů? Logickou návaznost by mělo třeba doplnění restaurace do objektu – kdo bude restauraci provozovat a v jakém režimu, bude propojitelná se samotným kulturákem během akcí, či naopak striktně oddělená? A co třeba klubovny pro spolkové aktivity?

Nápadů a podnětů bude zákonitě ze všech stran hodně. Proto je dobré si již od počátku koncipování zadání vzít k ruce architekta, který bude dohlížet na to, aby výsledný koktejl funkcí byl tak akorát pestrý, jednotlivé provozy se vzájemně snesly a aby se to celé vůbec do budovy vešlo. Rozhodně by do zadání měli také promluvit autoři vítězného návrhu ze soutěže na revitalizaci jižní části centra (Gogolák+Grasse), ve kterém nově koncipovali vztah mezi KaSC a okolím. Budou mít jistě mnoho co říct k návaznosti budovy na okolní veřejný prostor, který se doufejme, co nejdříve kompletně promění.

Bez kvalitně připraveného zadání nelze očekávat dobrý výsledek. U takto velkých a komplexních staveb kvalita nikdy nespadne do klína náhodou, ani sama nepřiletí v zalepené obálce s nejnižší cenou. Naopak, pokud má být vzkříšení KaSC úspěšné a odpovídající svou významností a kvalitou 21. století, je třeba se nejdříve pořádně zamyslet a nikam zběsile nespěchat přestřihnout nůžkami pásku po dokončení rekonstrukce. Vždyť už tolik let se promrhalo tím, že jistá část zdejší politické scény foukala do plachet „projektu“ Manthellanu, jenž měl obyvatele našeho města připravit o velkokapacitní sál pro 3000 lidí a nahradit ho za předraženou stodolu přes ulici s pětinovou kapacitou.  Právě tyto osoby a nikdo jiný jsou dnes zodpovědné za stav, ve kterém se dům budova KaSC nachází. Rozhodně nás nyní tedy v kontextu čekání již více jak deseti let nevytrhne pár měsíců navíc na řádnou a poctivou přípravu zadání zakázky a vysoutěžení ideové studie rekonstrukce přes Českou komoru architektů. Jedině široká společenská shoda na řešení, pro něž bude hlavně a bezpodmínečně nárokována kvalita výsledného díla, kterou si po tak dlouhé době KaSC zaslouží. K takovému řešení nelze dospět politickým schvalováním bianko šeků na jakékoli částky, jak jsme toho svědky v různých médiích nyní, ale profesionální a kvalitní prací na přípravě, která nikoho a už vůbec ne občany města nebude stavět před hotové věci. První krok k rekonstrukci celé jižní části středu města byl takto řešen ke spokojenosti občanů města, proč tedy podobně nepokračovat i nyní?

2) Architektonická soutěž – pro a pro

Po formulaci zadání, resp. získání kvalitní studie je nezbytné navázat řádnou architektonickou soutěží dle České komory architektů (ČKA). U podobně složitých a nejednoznačných záměrů má totiž tento model samé výhody.

Při dobře formulovaném zadání, které bude co do obsahu funkcí v budově konkrétní, ale co do konkrétních provozních vazeb a požadavků dostatečně otevřené, může město v takové soutěži obdržet celou řadu profesionálně zpracovaných návrhů, z nichž každý přinese originální autorskou vizi možné podoby nového KaSC.

Prvním krokem k řešení úkolu je příprava zadání. Řádně připravené a projednané komplexní zadání, jak jsme jej popsali výše, nevznikne přes noc, ale spíše během 2-3 měsíců, avšak samotná architektonická soutěž nebude proces obnovy KaSC nijak výrazně zdržovat. Samotná soutěž i s vyhodnocením výsledků je bez problémů zvládnutelná i za 4 měsíce, což je u jedné z nejdůležitějších zakázek posledních let skutečně zanedbatelný čas. Soutěž o návrh navíc umožňuje zadat následné projekční práce jednodušeji a rychleji než jiné způsoby zadání veřejné zakázky, a přitom městu zároveň stále zůstává kontrola nad cenou projekčních prací.

Výběr nejoptimálnějšího návrhu provádí spolu s vyhlašovatelem odborná porota, jejíž činnost je zákonem podrobně upravena tak, aby rozhodování bylo transparentní, nepodjaté a nestranné, avšak aby současně poskytovala vyhlašovateli nejvyšší možný odborný servis.

Na každý pád však budou porotci moci vybírat z množství rozdílných konkrétních návrhů. Na rozdíl od jiných typů zadání veřejné zakázky (např. obchodních soutěží) architektonická soutěž přináší dostatečně včas právě konkrétní návrh řešení stavby. Pro investora totiž není zárukou získání dobrého návrhu ani nízká cena za jeho zpracování, ani seznam předchozích realizací uchazeče o zakázku, jeho životopis či finanční obrat, jak tomu bývá u jiných typů zadání. Ale je pro něj naprosto zásadní seznámit se s estetickým, dispozičním, funkčním a konstrukčním řešením požadované stavby, do níž hodlá investovat nemalé peníze. Město Prostějov má tudíž možnost vybírat při vypsání architektonické soutěže podle poměru ceny a komplexní kvality návrhu stavby. Kvalitně zpracovanými soutěžními podmínkami lze dosáhnout vyváženosti všech požadavků na řešení, nejde tedy jen o design či cenu, ale např. o řešení hospodaření s energiemi, použití konkrétních materiálů a podobně.

I z hlediska politické a rovněž v důsledku společenské kultury má architektonická soutěž mnoho pozitivních dopadů. Každý významnější záměr je zpravidla sledován médii a veřejností. Uspořádání soutěže vyloučí možné spekulace o zaujatosti a korupci. Soutěž o návrh je zároveň natolik profesionální postup, že je běžně používána k propagaci správného způsobu správy a hospodaření města. Vyhlášení soutěže také přispívá k medializaci města jako celku a zlepšuje jeho obraz v regionálním i celonárodním měřítku.

3) Výsledek – moderní městské kulturní a společenské centrum

Po architektonické soutěži bude následovat dopracování studie stavby se zapracováním připomínek města, zhotovení komplexní projektové dokumentace, tender stavební firmy a samotná realizace. Tento proces, i kdybychom namísto architektonické soutěže projekt nějak řešili „na koleně po domácku“, bude trvat nejméně 2-3 roky a rozhodně nebude hotový do října roku 2022. Současný stav KaSC je možné do té doby léčit nejnutnějšími úpravami, které zajistí bezpečnost provozu.

Pakliže se tedy podaří společně úspěšně projít první dva kroky, budeme mít výborně nakročeno k tomu hlavnímu: skvělému výsledku v podobě moderního městského kulturního centra, které uspokojí všechny požadavky formulované zadáním na soudobou společenskou instituci pro 21. století.

PS: S organizací architektonických soutěží vždy městu rádi pomůžou CB Architektura (http://www.cbarchitektura.cz/) či CCEA MOBA (https://cceamoba.cz/)

Sdílejte tento příspěvek!