Jaká je zastupitelská odpovědnost?

Když se mě moje děti ptaly, proč jdeme na Silvestra zachraňovat Hloučelu, řekla jsem jim, že jim chci ukázat, jak se dělá demokracie v reálu.
Když jsem později viděla, jak se vedení města vypořádalo s námitkami a připomínkami občanů k návrhu změny územního plánu, uvědomila jsem si, že takhle by jednou mohl někdo jednat nejen s mými dětmi. Proto jsem vystoupila za veřejnost na zasedání zastupitelstva města dne 26. 4. 2022.

Text projevu:

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

dnes jsem Vám přišla připomenout několik základních a zásadních bodů k odpovědnosti zastupitelů. Pokusím se krátce.

Dovolte mi odcitovat ze zákona o obcích podstatnou část slibu zastupitele: Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

V tomto vašem čestném slibu jste se zavázali k zákonnosti, což mimo jiné také znamená, že jako veřejní funkcionáři jste povinni spravovat město jen způsobem stanoveným zákonem. 

Zákon o obcích rovněž říká, že člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.

Když už se pohybujeme v zákoně o obcích, lze v něm také nalézt odpovědnost člena zastupitelstva obce za škodu, kterou způsobil obci v souvislosti s výkonem funkce. (Ta se řídí zákoníkem práce). 

Kdežto volení funkcionáři občanskoprávními předpisy. Z občanského zákoníku zejména plyne, že Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Doporučují se odborná stanoviska, posudky, expertní vyjádření nejlépe před rozhodováním ve věci jako prevence před škodou způsobenou obci. Ale co když je odborná rada, na kterou spoléháte, nesprávná? Zdůrazňuji, že existence odborné rady nezbavuje osobu, která na ni spoléhá, povinnosti jednat s náležitou opatrností. Přitom ve vztahu k odborné radě se může pochybit zejména ve třech oblastech, a to v rámci volby vhodného odborníka nebo při vytváření instrukcí a předávání podkladů, případně též při seznámení se se samotnou odbornou radou.

I trestní odpovědnost se nabízí, konkrétně pojmenovaných v trestných činech spáchaných úředními osobami, tedy při výkonu jejich funkce, s kompetencí a odpovědností. Mluví se o zvýšené trestní odpovědnosti. Trestní odpovědnost má jak zadavatel odborné rady, tak i odborník, dávající radu.

Dále je tu odškodňovací zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci, podle kterého územní celek odpovídá za škodu, kterou způsobil při výkonu veřejné správy… ,a to buď nezákonným rozhodnutím anebo nesprávným úředním postupem.

V neposlední řadě mi dovolte poukázat na odpovědnost při střetu zájmů. Střetem zájmů rozumíme v  obecné rovině konflikt mezi veřejným zájmem, jehož ochrana a prosazování je povinností veřejného funkcionáře (právě proto, že jeho funkce je funkcí veřejnou), a zájmem osobním. Ocitne-li se člen zastupitelstva v takové situaci, nesmí za žádných okolností upřednostnit svůj osobní zájem před (veřejným) zájmem obce.

Závěrem je třeba zmínit politickou odpovědnost. Jde o zvláštní druh odpovědnosti volených politických funkcionářů za výsledek vzniklý v oblasti jejich kompetencí.  Nevstupuje do ničí právní sféry, zejména nemá vliv na majetkovou sféru jejího nositele, pouze je vyjádřena vnímáním politického funkcionáře ze strany veřejnosti.

Úplným závěrem mi dovolte ještě řečnickou otázku: Kolik právě zmíněných bodů odpovědnosti bude vaším hlasováním dotčeno?

O autorovi

Mgr. Alena Hálková

Členka Komise školské a Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova

Sdílejte tento příspěvek!