Aleš Matyášek: Koalice vždy naše návrhy zadupe do země, my se ale nevzdáváme

Začátek slibný, pak opět ve starých kolejích. Takto hodnotí lídr uskupení Na rovinu! průběh zastupitelstev 9 měsíců po volbách. Mimo jiné se rozpovídal i o dalších problémech, které Prostějov trápí…

Máme něco přes devět měsíců od voleb do zastupitelstva. Jaké jsou vaše nynější pocity?

Smíšené. Myslím si, že začátek byl dobrý, byly zde signály značící určitou změnu, ale potom se zastupitelská práce vrátila do toho normálu, jak jsme jej znali před volbami. Mám na mysli například to, že se zastupitelstvo neřídí zákony a nectí určitá pravidla, která bych očekával v demokratické společnosti.

Jaká pravidla myslíte?

Můžu to dokumentovat na případě volby do důležitého orgánu zastupitelstva – kontrolního výboru. Nominovali jsme jako nejsilnější opoziční strana tři zástupce hnutí Na rovinu! a zvolili pouze jednoho. Potom patálie se zvolením Ing. Šmída do dozorčí rady VaK, na což máme i reakci ministerstva vnitra, že toto zvolení bylo v rozporu se zákonem. A že bychom tam jako opoziční strana měli nějaké zástupce? Tak to se nebere už vůbec. Navíc dokonce zaznívaly demagogické poznámky, že pan Šmíd je zástupcem opozice. To mě dorazilo úplně.

Když se přesuneme od problémů zastupitelstva k městu jako celku. Kde si myslíte, že město tlačí nejvíce bota?

Problém města je v tom, že koalice neví, co chce řešit. Připadá mi, že určité věci řeší až když se vyskytnou. Neexistuje žádný plán k tomu, kam má město směřovat.  Stálo by asi za to si to město projít a udělat si seznam toho, jak vypadá a jak bychom chtěli, aby vypadalo. Těch věcí je ale moc. Letos natvrdo vyskočila tady ta desetiletá hrůza Manthellan – stéblo, kterého se koalice chytá a dává na první místo. Kvůli tomu ale přece nemůžeme přestat řešit všechny ostatní věci – investice do infrastruktury nebo úpravy prostředí, kdy sice máme pěkné náměstí, ale zbytek města značně pokulhává. Nevidím žádnou koncepci, jak by mělo být město udržované.

Z pohledu řadového občana se zdá, jako by se řešil jen Mathellan a Národní sportovní centrum…

To jsou výstřelky, které jsou produktem velmi sporného a v případě Manthellanu protizákonného jednání, ale nedotýkají se nás všech. Vůbec se neřeší třeba voda – to se bytostně dotýká každého z nás. Teď se budou řešit odpadové hospodářství, kdy je v Olomouckém kraji taková představa, že by likvidaci odpadů měla zajišťovat soukromá firma. Připadá mi to stejné jako u vody. Cílem soukromého podnikání je zisk. Takhle 20 procent zisku zůstane firmě. Ty prostředky by však mohly zůstat kraji, který by navíc měl kontrolu nad cenou likvidace svých odpadů. Ty peníze by mohl dále investovat. Případ, kdy se strategická komodita předala do rukou soukromého subjektu, tu již máme. Jak jistě všichni ví, tou strategickou komoditou je voda, kterou má Moravská vodárenská. Místo toho, aby zisk z prodeje vody byl investován ve veřejné sféře, byl v roce 2015 ve výši 365 milionů korun vyplacen zahraničnímu akcionáři. V následujícím roce to bylo 132 milionů korun, v roce 2017 113 milionů korun a v roce 2018 107 milionů korun. Celkem 717 milionů korun odešlo běhen 4 let do zahraničí. Není potřeba asi příliš přemýšlení, že tento model bude analogicky fungovat i v případě likvidace odpadů, což je další strategická oblast, kterou platíme my všichni a která bude vybranému subjektu přinášet nemalý profit.

Jaká je vůbec role zastupitelů uskupení Na rovinu! a co se jim povedlo prosadit?

Když se ještě vrátím k první otázce, tak ty pocity mám smíšené právě i proto, že se koalice stále řídí heslem „pokud je to návrh opozice, tak ho zadupeme, i kdyby byl sebelepší“. Naši zastupitelé navrhovali spoustu věcí – například Martin Hájek chtěl zavedení kontejnerů na sběr olejů a kovového odpadu. Návrh neprošel, ale jedním dechem koalice dodala, že už má něco takového v plánu. Nebo naposledy jsme projednávali problematiku odpadu, kde jsme požádali pana primátora, aby návrh z důvodu nedostatečné informovanosti stáhl a udělal informační seminář, kde mělo naše uskupení největší zastoupení. Daří se nám tyto věci komunikovat, ale bohužel už ne prosazovat, protože zkrátka není vůle naše dobré návrhy schválit. Na druhou stranu jsme ale na začátku měli řadu připomínek k návrhu rozpočtu a jejich velkou část se nám prosadit podařilo. To byl právě ten nadějný začátek. Vytyčili jsme si úkol prosadit právě demokratické přístupy k řízení města. V našem případě to znamená zastoupení v orgánech, jejichž úkolem je kontrolovat činnost výkonných struktur města, které bude odpovídat našemu volebnímu výsledku.  Zmínil jsem Kontrolní výbor, komise, dozorčí orgány obchodních společností.

 

Proč byla zdevastována alej ke Cavalu?

Někdo se nám snaží namluvit, že desetiletý javor se po přesazení v červnu, kdy se teploty blíží 30 °C, na novém stanovišti ujme.

Zdevastované javory u Cavala

Devastaci aleje bylo možné zabránit. V lednu 2019 jsem se obrátil na primátora s žádostí, aby rada města podala stížnost proti postupu Stavebního úřadu. Náměstek Pospíšil mi odpověděl, že „Stavební úřad posoudil, že se nejedná o případ kácení dřevin“ a je tedy vše v pořádku. Dotázal jsem se tedy Ministerstva životního prostředí, zda mohu „přesadit alej“. V odpovědi se mimo jiné uvádí, že „…nelze bez dalšího povolit záměr, pokud by s ním nesouhlasil orgán ochrany přírody, např. proto, že by došlo k nevratné ztrátě funkcí dřeviny na stanovišti.“ Pokud by při povolování záměru nebyly splněny výše uvedené požadavky a postup by vykazoval známky nezákonnosti, mohl by orgán ochrany přírody do doby přezkoumání případu využít ustanovení § 66 ZOPK a pozastavit činnost, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, a Vám by hrozilo uložení sankce za porušení ZOPK.“

Proč až nyní žádá náměstkyně pro životní prostředí Sokolová ČIŽP o prošetření? Váhání stálo „život“ již tři stromy. Mrzí mě, že ani zastupitel Ing. Dopita, LL.M., MBA (SPD) nepochopil, v čem spočívá kouzlo vlastnoručně vysazeného stromu a doporučil stromy pokácet a vysadit náhradní. Je velmi smutné, že výsledek práce samotných občanů rostl 10 let do krásy a nakonec byl zničen. Vážení ničitelé stromů, jak chcete dosáhnout toho, aby občané tohoto města cítili, že mohou tvořit své město?! Plážovým volejbalem na náměstí? Národním sportovním centrem?

V Prostějově 13. 6. 2019 Mgr. Petr Ošťádal, STAN (zastupitelský klub Na rovinu!)

Tisková zpráva – postup volby člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace a.s.

Ministerstvo vnitra vydalo stanovisko k zákonnosti volby člena Dozorčí rady společnosti, která spravuje vodárenskou infrastrukturu. Do kontrolního orgánu společnosti byli na jednání Zastupitelstva města Prostějova dne 17. 5. 2019 navrženi dva kandidáti. Zastupitelstvo však žádného z nich neschválilo. Na jednání zastupitelstva 11. 6. 2019 byli znovu navržení dva kandidáti. Strany, které nejsou zastoupeny v Radě města, navrhly svého kandidáta Ing. Michala Drozda, člena Finančního výboru, aby v kontrolním orgánu důležité obchodní společnosti byl také jejich zástupce. V průběhu projednávání vyšlo najevo, že na valné hromadě společnosti VaK byl již 20. května zvolen členem dozorčí rady Ing. Václav Šmíd, který 17. května schválený nebyl, a k jeho nominaci se mělo zastupitelstvo vyjádřit teprve 11. června.

Město má ve společnosti majoritní podíl a pro Šmída tak musel na valné hromadě zvednout ruku delegát města Prostějova náměstek primátora PaedDr. Jan Krchňavý. Bez jeho hlasu by totiž Šmíd zvolen být nemohl. „Obrátil jsem se na Ministerstvo vnitra s dotazem, zda byl zástupce města oprávněn hlasovat pro zvolení osoby, která nebyla schválena zastupitelstvem, kterému jedinému náleží oprávnění navrhovat členy orgánů obchodních společností s majetkovou účastí města.“ sdělil Aleš Matyášek ze zastupitelského klubu Na rovinu!

Ministerstvo dospělo k závěru, „že zástupce města Prostějov nebyl oprávněn podpořit kandidaturu Ing. Šmída na členství v dozorčí radě, protože Zastupitelstvo města Prostějov neschválilo návrh na jeho delegaci do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. (což dokládá zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Prostějov, konaného dne 17. 5. 2019).“ Tento závěr dále zdůvodňuje: „Jelikož došlo k porušení § 84 odst. 2 písm. g/ zákona o obcích a zástupce města na valné hromadě jednal v rozporu s rozhodnutím Zastupitelstva města Prostějov.“

Ing. Šmíd sice byl na jednání zastupitelstva 11. 6. 2019 dodatečně schválen jako delegát města Prostějova do funkce člena Dozorčí rady společnosti VaK. Samotná volba na valné hromadě VaK téměř měsíc před jeho schválením zastupitelstvem tak proběhla v rozporu se zákonem.

Zastupitelský klub Na rovinu!

Častější jednání zastupitelstva by prospěla atmosféře

harmonogramu jednání zastupitelstva města Prostějova vyplývá, že v letošním roce by mělo proběhnout celkem šest jednání. Dosavadní praxe ukazuje, že je tento plán naprosto nedostačující. Mnohahodinová, nedostatečně informačně připravená jednání vedou k tomu, že témata zařazená na závěr jednání nejsou podrobena takové diskuzi, jakou zasluhují. Například na jednání 30. 4. 2019 se zastupitelé teprve ve večerních hodinách dozvěděli, že radní mají v úmyslu projednávat zásadní věc, která ani nebyla zařazena na program.

Od komunálních voleb v říjnu 2018 je jednání zastupitelstva svoláváno na 10. hodinu dopoledne a často trvá do pozdních nočních hodin. Někdy jednání pokračuje i následující den v ranních hodinách. To ztěžuje účast na jednání zastupitelstva především občanům, kteří tak nemohou vystoupit se svými příspěvky.  Je zřejmé, že takový časový rozvrh je dlouhodobě neudržitelný. Zobrazit více…

post

Míst na třídění kovů a oleje je v Prostějově málo. Na rovinu! to chce změnit.

Počet míst v Prostějově, kde můžete pohodlně třídit kovy? Jen dva sběrné dvory. Podobná situace se týká i kuchyňských olejů, které mohou občané kromě těchto dvorů odevzdávat i ve školních jídelnách. Na rovinu! chce tuto skutečnost změnit, a proto bude v nejbližší době požadovat zvýšení počtu míst, kde můžete zmíněný odpad odevzdat. Zobrazit více…

Podstrčený materiál rozohnil a přerušil zastupitelstvo

Dne 30. dubna 2019 proběhlo 6. zasedání zastupitelstva města Prostějova. Na programu bylo přes 60 bodů a jednání probíhalo místy bouřlivě, místy poklidně a dle očekávání trvalo dlouho. Program jednání naleznete zde, videozáznam z prvního dne naleznete zde.

Neuvěřitelná situace nastala ovšem v bodě programu č. 17. Při přestávce, která bodu předcházela, si Petr Ošťádal z hnutí Na rovinu! (člen STAN) povšimnul, že mezi materiály je vložen nový materiál k neznámému bodu jednání, který má řešit delegaci zástupců města do dozorčích rad obchodních společností FCC Prostějov a VAK Prostějov. Zobrazit více…

Hledáme nápady na investici ve Vrahovicích a Čechůvkách

Zhruba milion korun z rozpočtu Osadního výboru Vrahovice, Čechůvky je možno uvolnit na projekty inspirované přímo občany těchto přilehlých městských částí. Pokud máte nápad, jak tyto peníze využít, napište nám do 5. května na e-mail Kuba.Smid@pirati.cz.

Peníze by měly být určeny na projekty, které obyvatelům Vrahovic a Čechůvek dlouhodobě chybí, nepatří zde proto například oprava chodníků, kterou zabezpečuje město.

Kolegové na posledním jednání výboru, které proběhlo 10. dubna, navrhli rekonstrukci betonového hřiště na sídlišti Svornosti. Náš návrh bude na revitalizaci parku u ulic Jaselská a Prešovská.

Zobrazit více…

Na místo péče o umírající úhrada mafiánské půjčky. ANO, to je Prostějov!

Vyspělost národa se pozná podle toho, jak se stará o své postižené, staré a nemocné. Když si provozovatel mobilního hospicu, který pomáhá lidem pečujícím o umírajícím, aby jejich blízcí tento svět mohli opustit v prostředí domova, požádal o finanční podporu ve výši 200 tisíc na celoroční činnost, neuspěl. Přesto, že tato částka není pro město nijak závratná, dostali jen 50 tisíc. Symbolicky.

Když si Miroslav Černošek, tenisový boss ze zákulisí řídící Prostějov, požádá o jakékoliv peníze z městské kasy, vždy je dostane. Zobrazit více…

Hospodaření s městskými byty

Funkční bytovou politiku považujeme v hnutí Na rovinu! za předpoklad rozvoje města. Proto usilujeme o spravedlivé a transparentní nakládání s městskými byty, včetně zvyšování počtu obecních bytů. Máme mimo jiné v úmyslu dosáhnout toho, aby byl anonymizovaný pořadník žadatelů o přidělení městského bytu snadno dostupný na internetu a aby si mohl každý žadatel o městský byt kdykoliv ověřit svoji pozici v pořadníku a zjistit, ve které fázi schvalování se jeho žádost nachází (případně s jakým výsledkem).

Abychom si byli jisti kvalitou dokumentů, podle kterých Domovní správa Prostějov s byty nakládá, požádali jsme Ministerstvo vnitra o přezkum jejich zákonnosti. Zobrazit více…

Zelený pás na jihu města

Zelený pás na jihu města by měl tvořit protiváhu biokoridoru Hloučela. Veřejná zeleň, která plní nejen funkci ekologickou (kompenzace nepříznivých vlivů prostředí), ale i rekreační, je na jižním okraji města zastoupena nedostatečně. O záměru rozšiřování ploch zeleně se zmiňuje Územní plán, Akční plán zlepšování kvality ovzduší Statutárního města Prostějova schválený v roce 2017 a Akční plán Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově na rok 2016 a 2018. (Povinnost zpracovat Akční plán zlepšování kvality ovzduší mají ta města, která náleží do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší způsobenou suspendovanými částicemi PM10. Jde o drobné částice menší než 10 mikrometrů, tzv. polétavý prach. Při krátkodobém vystavení jeho vlivu dochází k podráždění dýchacích cest a častějším infekcím, při dlouhodobém pak k rozvoji vážných onemocnění dýchacích cest.) Slova, obsažená v těchto dokumentech je třeba „zhmotnit“. Zobrazit více…